Beleidsplan 2014 - 2017

Beleidsplan 2014 - 2017

In dit beleidsplan staat uitgebreid beschreven hoe de missie, visie en doelstelling is gewaarborgd. 

Achtergrond

In Nederland is het voor kinderen en jongeren vanzelfsprekend om naar school te gaan, te sporten, muziek te maken of andere educatieve activiteiten te ondernemen. Sterker nog: we kennen leerpl5cht. Dat stelt ons in staat om van jongs af aan te werken aan onze toekomst. Aan goede schoolboeken is geen gebrek, en er zijn allerlei fondsen die het voor iedereen mogelijk maken om te leren, om te studeren. Helaas is dit niet overal zo.

 

Door gebrek aan goed geschoold onderwijzend personeel, aan lesmateriaal, aan middelen om lesgeld of een schooluniform van te bekostigen, vallen nog steeds miljoenen mensen in ontwikkelingslanden buiten de boot.

De Learn! Foundation wil juist deze mensen helpen. Door ter plekke die zaken te ondersteunen die door onze kleinschalige aanpak direct effect sorteren. Te denken valt aan het helpen inrichten van de schoolbibliotheek, het ter beschikking stellen van lesmateriaal voor vakonderwijs, of wellicht dat ene talent sponsoren zodat er een grotere kans bestaat op een goede toekomst. Wij willen via korte communicatielijnen in samenwerking met lokale contactpersonen als zittende schoolbesturen en/of lokale overheden zorgen dat de hulp op de juiste plek terechtkomt. De verantwoordelijkheden voor het slagen van projecten worden bovendien zo gedeeld met de lokale contactpersonen als mede-eigenaren van het project.

 

Over de stichting

De Learn! Foundation is in 2009 opgericht. De oprichtingsstatuten zijn vastgelegd bij Holtman notarissen Utrecht. Het KvK-nummer is 30274180. De statutaire naam is ‘Stichting Learn!’ en wij handelen onder de naam Learn! Foundation.
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal-nummer is 821601283.
Onze foundation bestaat uit 5 bestuursleden. Wij worden gesteund door externe adviseurs, donateurs, vrijwilligers, die samen met ons de foundation tot een succes maken.

 

Missie, visie, doelstelling

De Learn! Foundation draagt bij aan verbetering van het onderwijs in kansarme gebieden en opereert voornamelijk in Afrika (Kenia). We doen dat omdat we geloven dat onderwijs de belangrijkste troef is om als individu te groeien. En omdat individuele ontwikkeling de meest duurzame basis biedt om, zowel als individu als gemeenschap, armoede te ontstijgen.

 

Doelgroep

Aangezien alle activiteiten van Learn! Foundation direct voortvloeien uit de missie, visie en doelstelling, laat de primaire doelgroep zich omschrijven als ‘onderwijsbehoevenden in kansarme gebieden’. Waarbij onderwijsbehoevend in de breedste zin des woords geïnterpreteerd mag worden: van voorlichting over hygiëne en basis- en beroepsonderwijs, tot middelbaar en hoger onderwijs.

In de regel – maar beslist niet exclusief beperkt tot – bestaat de doelgroep dan ook uit kinderen en jongvolwassenen in zogeheten DAC-landen; landen die door OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)’s DAC (Development Assistance Committee)-lijst erkend worden als ontwikkelingslanden.

 

Ambities en financiële meerjarenraming

De Learn! Foundation streeft in de aangegeven beleidsperiode (2014 – 2017) geen groei na. Dit om de kwaliteit te waarborgen in het zo optimaal mogelijk omgaan met de jaaromzet van circa € 50.000 euro en de nodige projecten, waaronder 1 focusproject in 2013-2014 in de vorm van BOFA Primary.

We streven jaarlijks een totaal aan € 50.000 euro te werven fondsen na, tegen een totaal van € 40.000 euro aan lasten, en een op te bouwen vermogensbuffer van € 10.000 euro. De buffer wordt niet belegd, maar staat tegen de dan actuele rente op de rekening van de stichting.

 

Uitgangspunten Learn! Foundation

100% transparant

Wij leggen non-stop verantwoording af via de diverse kanalen, zoals beschreven onder ‘Toezicht en verantwoording’. Aanvullend zijn notulen, projectverslagen, correspondentie tussen donateurs en LF en die tussen begunstigers en LF te allen tijde opvraagbaar. Evenals begrotingen, en correspondentie aangeleverd door andere partijen en samenwerkende partnerorganisaties zoals LIBA in Kenia.

 

100% Vrijwillig

Alle tijd, geld en moeite om werk te verzetten voor de Learn! Foundation door het bestuur geschiedt met gesloten beurs. Ook onkosten zijn voor eigen rekening. Van samenwerkende partijen verlangen we hetzelfde: waar mogelijk doen we een beroep op de barmhartigheid van anderen om onkosten te reduceren (zoals beschreven onder ‘inkomsten’), waar onkosten onvermijdelijk zijn, betalen we die uit eigen (particuliere) middelen.

We declareren geen onkosten, keren geen salarissen uit en maken geen kosten aan fondswerving, noch aan beheer en administratie.

 

Maximaal duurzaam

In onze missie ligt besloten dat we ons richten op het bevorderen van de individuele ontwikkeling van onderwijsbehoevenden in kansarme gebieden. Daarmee zetten we een eerste stap naar duurzame besteding van ontvangen fondsgelden. Educatie levert zich jaren na dato nog op.

 

Aanvullend gaan we nog enkele stappen verder:

 • We kopen zoveel mogelijk, zo niet alles, lokaal in. We werken met lokale aannemers, lokale leveranciers voor schoolbenodigdheden, lokale schoolkledingproducenten, lokale onderwijscoaches, etc. Zo profiteert de omgeving direct mee van de gedane lokale investeringen.
 • Onze C02-footprint houden we laag door niet vaker dan strikt noodzakelijk de diverse projecten te bezoeken, en overleggen in Nederland óf te combineren met andersoortig al gepland bezoek, óf door overleg via Google Hangouts (en/of met Skype) plaats te laten vinden.
 • Ieder project toetsen we vooraf op duurzaamheid, in meerdere opzichten. Zowel in de te kiezen inzet van mensen en materialen, als in de mogelijkheid om de projecten zo snel mogelijk zelfvoorzienend – zonder steun van buitenaf – te kunnen krijgen.
 • We maken geen onnodige kosten aan onnodige overhead ten behoeve van fondsenwerving, of andere posten die andere ideële organisaties genoodzaakt zijn te moeten maken om zichzelf in stand te houden.
 • We betrekken in alle gevallen altijd de lokale communit ter versterking van lokale betrokkenheid en gemeenschapszin.
 • We voorkomen afhankelijkheden: we richten projecten altijd dusdanig in dat alle bestanden / accounts / documenten / etc. altijd per direct overdraagbaar zijn.

 

Agile werkwijze

 

We geloven in:

 • Personen en interacties, boven processen en tools: er is geen magic pill. Onze rol is die van een onafhankelijke, objectieve partner. We bestaan bij de gratie van een hulpvraag en frequent open contact; alleen dan zijn we in staat het onderste uit de kan te halen.
 • Vakmensen in de uitvoering, eerder dan lijvige documentatie: dat projectplan van 50 pagina’s kunnen we ook samen als mindmap in een middag maken, en vervolgens als levend document inzetten.
 • Wederzijds flexibele samenwerking; op ieder gewenst moment kunnen we een tandje bijzetten of gas terug nemen.
 • Omgaan met verandering, versus het volgen van een star plan. Als veranderingen in onderwijskundige modellen, nieuwe filantropische inzichten of simpelweg iets banaals als een lokale overstroming betekenen dat een bijstelling vereist is, beschikt de Learn! Foundation over de vereiste lenigheid.

 

Ideologische grondslag

De Learn! Foundation gelooft in de mensenrechten die wereldwijd gelden voor alle mensen, overal en altijd, als basis voor een democratie waarin iedereen meetelt. We onderschrijven de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) zoals opgesteld door de Verenigde Naties.

In de keuze van projecten, als ook in de uitvoer, moge het duidelijk zijn dat we verder niet discrimineren naar ras; kleur; geslacht; taal; godsdienst; politieke of andere overtuiging; nationale of maatschappelijke afkomst; eigendom; geboorte; andere status. In hoeverre we erin slagen om de omslag van kansarm naar kansrijk te maken is het belangrijkste onderscheidende criterium voor de start van projecten.

We hebben bovendien geen politieke, religieuze, onderwijskundige of alternatieve ‘agenda’. Per project gaan we voor het optimum.

 

Inkomsten

In alle gevallen geldt dat de baten geheel vrijwillig tot stand komen, zonder dat donateurs en vrijwilligers daarvoor een tegenprestatie verlangen noch dat er rechten voor zorg of hulp aan kunnen worden ontleend.

 

Donateurs schenken rechtstreeks aan de Learn! Foundation via Rabobank Utrecht, rekeningnummer NL70RABO01547.87.612 t.n.v. Stichting Learn!, of via Mollie (Mollie brengt 1,20 euro administratiekosten per schenking in rekening).

 

Naast de donaties ontvangt de Foundation regelmatig schenkingen in natura in de vorm van brillen, voetballen, knuffels, lesbenodigdheden, waarover de stichting steevast bericht op de website en bijbehorende social media-uitlaatkleppen.

 

Aanvullend investeren de bestuursleden de nodige uren (in de vorm van vergaderingen en andere overleggen, onderhoud van communicatie met de verschillende doelgroepen, investeringen in kennis, en projectmanagement) en euro’s (in de vorm van te maken onkosten aan vluchten, reisbescheiden, vergaderlocaties, netwerk- en ketenpartnerbijeenkomsten, beheer, administratie, en diverse kleinoden).

 

 

Toezicht en verantwoording

Toezichthouden, in de vorm van vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en onze resultaten, is duidelijk gescheiden van het bestuur en de uitvoering.

 

Intern toezicht:

 

Alle stukken, alle donaties, alle correspondentie en alle uitgaven zijn 24/7 inzichtelijk voor alle bestuursleden. Daarmee is actualiteit en continuïteit in intern toezicht gewaarborgd. Naast het periodiek, ten minste 1 keer per jaar, zelf evalueren van het functioneren van het bestuur en uitvoering, heeft de stichting aanvullend op meerdere wijzen extern toezicht ingericht.

 

Extern toezicht:

 

De Learn! Foundation gelooft in 100% transparantie en is de mening toegedaan dat een kritisch netwerk van sponsoren, vrijwilligers, samenwerkende partijen, vele honderden betrokkenen die ons nauw in de gaten houden, en vele duizenden bezoekers op onze website uitstekend in staat zijn om toe te zien op het optimaal functioneren van de Learn! Foundation.

 

We nodigen iedereen uit ons kritisch te volgen en schromen niet om onverhoopte lacunes – in welke vorm, en op welk front dan ook (bestuur / uitvoering) – openbaar, 100% transparant, te behandelen.

 

Het gecombineerde persoonlijke en zakelijke netwerk van de bestuursleden fungeert als aanvullend toezichtmedium. Geen van de drie bestuursleden kan het zich veroorloven in de praktijk anders te acteren dan in dit document beschreven, ieder zou zijn of haar zelfstandige onderneming daarmee onoverkomelijk op het spel zetten.

 

Financiële en bestuurlijke verantwoording leggen wij jaarlijks af over de inkomsten en uitgaven, en doelstellingen en resultaten, in het jaarverslag en de jaarrekening. Deze zijn, inclusief beoordelingsverklaring van een accountant, altijd inzichtelijk op www.learnfoundation.nl/jaarrekeningen

  

Aanvullende verantwoording legt de Learn! Foundation op verzoek graag af, via het beantwoorden van vragen per mail  (ie.vink@ziggo.nl), telefoon (+31(6)28403324), via het contactformulier op onze contactpagina of traditionele post t.a.v. Learn! Foundation, De Wrins 4, 8551 RP, Woudsend.

 

 

Projecten en activiteiten

Naar eigen inzicht selecteert Learn! Foundation welke projecten zij mogelijk in behandeling neemt. Deze shortlist wordt aangevuld met de projectaanvragen die ingediend worden via het contactformulier op de website. Vervolgens vindt selectie plaats op basis van:

 

 • In hoeverre we erin kunnen slagen om de omslag van kansarm naar kansrijk te maken in het betreffende project. Need to have.
 • De mate waarin het aansluit op onze missie, visie en doelstellingen. Need to have.
 • De mate waarin de bestuursleden voldoende tijd / beschikbaarheid kunnen garanderen, naast de overige lopende projecten en activiteiten, om toe te zien op succesvolle projectrealisatie van A tot Z. Need to have.
 • De mate waarin transparantie over uit te geven gelden buiten kijf staat (kunnen overleggen van begrotingen en bonnetjes). Need to have.
 • De mate waarin we het project SMART kunnen uitvoeren, waarbij SMART staat voor: Specifiek; Meetbaar; Acceptabel; Realistisch en Tijdgebonden. Need to have.
 • Duurzaamheid van het te realiseren resultaat. Need to have.
 • Mate waarin lokale partijen zelf een bijdrage kunnen leveren: financieel, in tijd/arbeid of kennis. Nice to have.
 • De mate waarin we de directe doelgroepen en externe experts kunnen betrekken bij het opzetten, monitoren en optimaliseren van het project. Nice to have.
 • De mate waarin én frequentie waarmee lokale partners in staat zijn om voortgangsrapportages (incl. tekst, cijfers en beeldmateriaal) uit te brengen. Nice to have.

 

Bestuur

Op onafhankelijke en integere wijze bepaalt het bestuur het beleid, stelt het de financiële richtlijnen vast en heeft het de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.

Het bestuur komt ééns per kwartaal bijeen, en bespreekt dan de lopende zaken, openstaande activiteiten, afgeronde taken, te nemen besluiten en wat verder ter tafel komt. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal bestuursleden persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Ieder bestuurslid heeft één stem.

 

Ten minste één keer per jaar organiseert het bestuur daarnaast een bijeenkomst specifiek gericht op toetsen, en waar nodig aanpassen, van strategie en beleid. Daarbuiten werkt het bestuur bovendien continu aan een optimale besteding van de middelen door voortdurend kritisch te zijn op eigen handelen, en het handelen van begunstigde en/of samenwerkende partijen (mede aan de hand van vereiste rapportages en continu voortgangs-overleg).

 

ANBI’s, brancheverenigingen en uittreksels

Learn! heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.

 

We staan ingeschreven bij de KvK onder nummer 30274180, met statutaire naam ‘Stichting Learn!’ en RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal-nummer 821601283. Voor een actueel uittreksel zie evt ook de website van KvK.

 

De Learn! Foundation is aangesloten bij de branchevereniging voor kleine goede doelen Partin

 

Ontwikkelen van kennis, organisatie en strategie

De Learn! Foundation nodigt diverse doelgroepen en experts regelmatig uit bij het ontwikkelen van de strategie en het voeren van (periodieke) evaluaties. Er is sprake van een open uitnodiging: iedereen die op dit front een steentje bij wil dragen is van harte welkom om dat aan te geven. 

 

Aanvullend bezoeken bestuursleden diverse kennissessies georganiseerd door filantropische instellingen, zijn we geabonneerd op vakliteratuur, inspireren we elkaar op onze pagina "Inspiratie" en zoeken we continu actief de dialoog op.

 

Waar we tot slot anderen van dienst kunnen zijn door ze in contact te brengen met andere instellingen, partijen of organisaties doen we dat ook graag. Voor wie gelooft in wie goed doet, goed ontmoet, is wederkerigheid uiteindelijk troef.