Laatste nieuws!

Member of Parliament Kenya

18 juni 2018

Het was even een organisatie, maar uiteindelijk hebben onze voorzitter Ingrid Vink samen met Jacqueline Jumbe Kahura (founder en executive director van onze partner in Kenia) en de heer Hon. Teddy Ngumbao Mwambire, Member of Parliament Ganze Constituency, een zeer aangenaam gesprek met elkaar kunnen voeren. Hij kende Jacqueline nog en herinnerde zich goed hoe zij binnengehaald werd in Kilifi na het behalen van de finale van de Global teacher Prize.
 

Eerst even wat geografische achtergronden: Kilifi County (de hoofdstad is Kilifi) is verdeeld in zeven divisies en drie kiesdistricten. Die kiesdistricten zijn Bahari, Ganze en Kaloleni. In het Ganze district ligt Vitengeni en dat is de plaats waar onze Makonjemare school ligt. 

Onderwerp van gesprek was de situatie op de Makonjemare Primary School en de rol van LIBA en Learn! Foundation op deze school. De heer Nugumbao was zeer goed op de hoogte. Hij is zelf afkomstig uit het Ganze district en kent als geen ander de strijd om het bestaan, het gebrek aan goed onderwijs, voldoende voedsel, schoon water, etc. Bij het zien van foto's van de school en van sommige ouders, herkende hij zelfs mensen. 

Wij hebben hem uit kunnen leggen dat Learn! samen met Wilde Ganzen van plan is om een school te bouwen ter vervanging van de bestaande 'mud' school. We hebben natuurlijk verteld over Wilde Ganzen als organisatie. Dat wij al 4 jaar bezig zijn om de (lokale) overheid te betrekken bij deze vergeten school. We hebben hem over het voedselprogramma ingelicht, over de verstrekking van schooluniformen, boeken, de bijscholing van de leraren en het WISH project dat LIBA uitvoert op deze school.

Concreet hebben wij gevraagd om de volgende participatie van de overheid in dit project:

1. het aanstellen van minimaal 2 extra door de overheid betaalde gekwalificeerde leerkrachten

2. een financiële bijdrage in de bouwkosten van de school, bijvoorbeeld de sanitaire voorzieningen

3. het aanvullen c.q. (gedeeltelijk) overnemen van de kosten voor het voedselprogramma 5 x per week.
4. schoolboeken. 

 

                                                        

 Hon. Teddy Ngumbao Mwambire                           Jacqueline Jumbe Kahura 

 Member of Parliament Ganze Constituency         founder en executive director LIBA                        Het gastenboek


De heer Hon. Teddy Ngumbao Mwambire heeft toegezegd zijn best te gaan doen om een en ander te gaan realiseren en wij blijven dit uiteraard volgen. Sterker nog, wij houden contact en blijven hem de hoogte houden. Wordt vervolgd....

 


 

Member of Parliament Kenya

June 18, 2018
It was just an organization, but in the end our chairman Ingrid Vink together with Jacqueline Jumbe Kahura (founder and executive director of our partner in Kenya) and Mr. Hon. Teddy Ngumbao Mwambire, Member of Parliament Ganze Constituency, had a very pleasant conversation with each other. He still knew Jacqueline and remembered how she was brought in to Kilifi after being a finalist of the Global Teacher Prize.

First some geographic backgrounds: Kilifi County (the capital is Kilifi) is divided into seven divisions and three constituencies. Those constituencies are Bahari, Ganze and Kaloleni. In the Ganze district lies Vitengeni and that is where our Makonjemare school is located.

The subject of conversation was the situation at Makonjemare Primary School and the role of LIBA and Learn! Foundation at this school. Mr. Nugumbao was very well informed. He himself comes from the Ganze district and knows better than anyone the struggle for life, the lack of good education, sufficient food, clean water, etc. When he saw pictures of the school and some parents, he even recognized people.

We have been able to explain to him that Learn! Foundation together with Wilde Ganzen plans to build a school to replace the existing 'mud' school. We have of course told about Wilde Ganzen as an organization. That we have been working for 4 years to involve the (local) government in this forgotten school. We informed him about the food program, about the provision of school uniforms, books, the in-service training of the teachers and the WISH project that LIBA is carrying out at this school.

In concrete terms, we have asked for the following participation from the government in this project:

1. the appointment of at least 2 additional qualified teachers paid by the government
2. a financial contribution to the building costs of the school, for example the sanitary facilities
3. supplementing and / or (partly) taking over the costs for the food program 5 x per week.
4. school books.

 

Mr. Hon. Teddy Ngumbao Mwambire has promised to do his best to realize this and we will of course continue to follow this. In fact, we keep in touch and continue to keep him informed.
To be continued....