Beleidsplan 2018 - 2020

Beleidsplan 2018 - 2020

In dit beleidsplan staat uitgebreid beschreven hoe de missie, visie en doelstelling is gewaarborgd. Wij zien dit beleidsplan als een dynamisch stuk en zullen, als dat nodig is, het beleid aanpassen aan de actualiteiten zowel op het gebied van nieuw verkregen inzichten als op het gebied van wetgeving, altijd indachtig onze doelstelling.

Beleidsplan 2018 - 2020


 
Uitgaven in Nederland per leerling in 2018

 In Nederland is het voor kinderen en jongeren vanzelfsprekend om naar school te gaan, te sporten, muziek te maken of andere educatieve activiteiten te ondernemen. Sterker nog: we kennen leerplicht tot ons 18e levensjaar. Dat stelt ons in staat om van jongs af aan te werken aan onze toekomst.
In de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) staat welk bedrag het ministerie per leerling beschikbaar stelt. Zo is er in 2018 een kleine € 7.000 beschikbaar per leerling in het basisonderwijs. En in het voortgezet onderwijs is in 2018 gemiddeld € 8.500 per leerling beschikbaar. (bron Rijksoverheid.nl)
Aan schoolboeken is bij ons geen gebrek en er zijn allerlei fondsen die het voor iedereen mogelijk maken om te leren, op schoolreisje te gaan, en zelfs buitenlandse reizen te maken. Helaas is dit niet overal zo. 

Uitgaven in Kenia per leerling in 2018
In Kenia, waar wij voornamelijk werken, ligt het anders. Om te beginnen is in Kenia het jaarbudget per primary-school leerling nog geen € 20. Door gebrek aan goed geschoold onderwijzend personeel, lesmateriaal, middelen om lesgeld of een schooluniform van te bekostigen, vallen nog steeds kinderen in Kenia buiten de boot. Learn! wil juist deze kinderen helpen. Door ter plekke die zaken te ondersteunen die door onze kleinschalige aanpak direct effect sorteren. Te denken valt aan het ter beschikking stellen van lesmateriaal, het bouwen van extra klaslokalen, of wellicht dat ene talent sponsoren via een scholarship, zodat er een grotere kans bestaat op een goede toekomst. Wij willen via korte communicatielijnen in samenwerking met onze lokale partnerorganisatie (Lifting the Barriers > LIBA) als zittende schoolbesturen en/of lokale overheden zorgen dat de hulp op de juiste plek terechtkomt. De verantwoordelijkheden voor het slagen van projecten worden bovendien zo gedeeld met onze lokale contactpersonen als mede-eigenaren van het project. 

Over de stichting
De Learn! Foundation is in 2009 opgericht. De oprichtingsstatuten PDF DocumentOprichtingsstatuten.pdf zijn vastgelegd bij Holtman notarissen Utrecht. Het KvK-nummer is 30274180. De statutaire naam is ‘Stichting Learn!’. Wij hebben ervoor gekozen om te handelen onder de naam Learn! Foundation. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) /fiscaal-nummer is 821601283.Onze stichting bestaat uit 5 bestuursleden. Wij worden desgevraagd gesteund door externe adviseurs, donateurs, vrijwilligers, die samen met ons de foundation tot een succes maken. 

 

Missie, visie, doelstelling

Learn! draagt bij aan verbetering van het onderwijs in kansarme gebieden en opereert voornamelijk in Kenia. We doen dat omdat we geloven dat onderwijs de belangrijkste troef is om als individu te groeien. En omdat individuele ontwikkeling de meest duurzame basis biedt om, zowel als individu als gemeenschap, armoede te ontstijgen. 

 

Doelgroep

Aangezien alle activiteiten van Learn! direct voortvloeien uit de missie, visie en doelstelling, laat de primaire doelgroep zich omschrijven als ‘onderwijsbehoevenden in kansarme gebieden’. Waarbij onderwijsbehoevend in de breedste zin des woords geïnterpreteerd mag worden: van basis- en beroepsonderwijs, tot middelbaar en hoger onderwijs. 

 

Ambities en financiële meerjarenraming.

Learn! streeft in de aangegeven beleidsperiode (2018 – 2020) een € 50.000 jaaromzet na. Dit om de kwaliteit en de nodige projecten, waaronder een focusproject in 2018-2020 in de vorm van Makonjemare Primary School, te kunnen blijven steunen. We streven jaarlijks een totaal aan € 50.000 euro te werven fondsen na, tegen een totaal van € 40.000 euro aan lasten, en een op te bouwen vermogensbuffer van € 10.000. Deze buffer staat op de spaarrekening van de stichting. 

 

Uitgangspunten Learn! Foundation

100% transparantie is wel een van de belangrijkste uitgangspunten. Wij leggen non-stop verantwoording af via de diverse kanalen, zoals beschreven onder ‘Toezicht en verantwoording’. Aanvullend zijn notulen, projectverslagen, correspondentie tussen donateurs en Learn! en die tussen begunstigers en Learn! te allen tijde opvraagbaar. Evenals begrotingen, en correspondentie aangeleverd door andere partijen en samenwerkende partnerorganisaties zoals LIBA in Kilifi - Kenia.
 
100% Vrijwillig

Alle tijd, geld en moeite om werk te verzetten door het bestuur geschiedt met gesloten beurs. Ook onkosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, zijn voor eigen rekening. Dat is onze bijdrage aan ons eigen goede doel. Van samenwerkende partijen verlangen we hetzelfde: waar mogelijk doen we een beroep op de barmhartigheid van anderen om onkosten te reduceren (zoals beschreven onder ‘inkomsten’). Waar onkosten onvermijdelijk zijn, betalen we die uit eigen (particuliere) middelen. We declareren geen onkosten, keren geen salarissen uit en maken geen kosten aan fondswerving, noch aan beheer en slechts minimaal aan administratiekosten (bankkosten). 

 

Maximaal duurzaam
In onze missie ligt besloten dat we ons richten op het bevorderen van de individuele ontwikkeling van onderwijsbehoevenden in kansarme gebieden. Daarmee zetten we een eerste stap naar duurzame besteding van ontvangen fondsgelden. Educatie levert zich jaren na dato nog op. 

Aanvullend gaan we nog enkele stappen verder:

• We kopen zoveel mogelijk, zo niet alles, lokaal in. We werken met lokale aannemers / fundi’s, lokale leveranciers voor schoolbenodigdheden, lokale schoolkledingproducenten/naaisters, lokale onderwijscoaches, etc. Zo profiteert de omgeving direct mee van de gedane lokale investeringen.

• Onze C02-footprint houden we laag door niet vaker dan strikt noodzakelijk de diverse projecten te bezoeken, en vergaderingen in Nederland óf te combineren met andersoortig al gepland bezoek, óf door overleg via Google Hangouts (en/of met Skype) plaats te laten vinden.

• Ieder project toetsen we vooraf op duurzaamheid, in meerdere opzichten. Zowel in de te kiezen inzet van mensen en materialen, als in de mogelijkheid om de projecten zo snel mogelijk zelfvoorzienend – zonder steun van buitenaf – te kunnen krijgen.

• We maken geen onnodige kosten aan overhead ten behoeve van fondsenwerving.
• We betrekken in alle gevallen altijd de lokale community ter versterking van betrokkenheid en gemeenschapszin.

• We voorkomen afhankelijkheden: we richten projecten altijd dusdanig in dat alle bestanden / accounts / documenten / etc. altijd per direct overdraagbaar zijn.

 

Agile werkwijze 

We geloven in en streven naar:

• Mensen en interacties en onze rol als die van een onafhankelijke en objectieve partner. 

• Lokale vakmensen in de uitvoering.

• Wederzijds flexibele samenwerking; op ieder gewenst moment kunnen we een tandje bijzetten of gas terug nemen.

• Omgaan met verandering, versus het volgen van een star plan. Als veranderingen in onderwijskundige modellen, nieuwe filantropische inzichten of simpelweg iets banaals als een lokale overstroming betekenen dat een bijstelling vereist is, beschikt Learn! over de vereiste lenigheid.

 

Ideologische grondslag

Learn! gelooft in de mensenrechten die wereldwijd gelden voor alle mensen, overal en altijd, als basis voor een democratie waarin iedereen meetelt. We onderschrijven de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) zoals opgesteld door de Verenigde Naties. In de keuze van projecten, als ook in de uitvoer, moge het duidelijk zijn dat we verder niet discrimineren naar ras, kleur, geslacht, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale- of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte, andere status. 
In hoeverre we erin slagen om de omslag van kansarm naar kansrijk te maken is het belangrijkste onderscheidende criterium voor de start van projecten. Per project gaan we voor het optimum en dat doen wij samen met de lokale partnerorganisatie, de community en de scholen. We bestaan bij de gratie van een hulpvraag en frequent open contact met onze lokale partner en de community; alleen dan zijn we in staat het onderste uit de kan te halen. Maar nog beter is het als wij niet meer nodig zijn.

 

Inkomsten

In alle gevallen geldt, dat de baten geheel vrijwillig tot stand komen, zonder dat donateurs en vrijwilligers daarvoor een tegenprestatie verlangen noch dat er rechten voor zorg of hulp aan kunnen worden ontleend. 
Donateurs schenken rechtstreeks aan Learn! via Rabobank, IBAN NL70RABO01547.87.612 t.n.v. Stichting Learn!, of via Mollie op onze website. De transactiekosten hiervoor bedragen € 0,35 per donatie.
Naast de donaties ontvangen wij soms schenkingen in natura in de vorm van kleding, brillen en lesbenodigdheden, waarover de stichting bericht op de website en social media. Echter, niet alles kan meegenomen worden en spullen verschepen doen wij niet. Dit communiceren wij van te voren. 

Toezicht en verantwoording
Toezichthouden, in de vorm van vaststellen of goedkeuren van (financiële) plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en onze resultaten, is duidelijk gescheiden van het bestuur en de uitvoering. 

Intern toezicht
Alle stukken, alle donaties, alle correspondentie en alle uitgaven zijn inzichtelijk voor alle bestuursleden. Daarmee is actualiteit en continuïteit in intern toezicht gewaarborgd. Ten minste 1 keer per jaar evalueren wij ons functioneren en evalueren de uitvoering van onze projecten.  

Extern toezicht
De Learn! Foundation gelooft in 100% transparantie en is de mening toegedaan dat een kritisch netwerk van sponsoren, vrijwilligers, samenwerkende partijen, vele honderden betrokkenen die ons nauw in de gaten houden, en vele duizenden bezoekers op onze website uitstekend in staat zijn om toe te zien op het optimaal functioneren van Learn!
We nodigen iedereen uit ons kritisch te volgen en schromen niet om onverhoopte lacunes – in welke vorm, en op welk front dan ook 100% transparant te behandelen. Het gecombineerde persoonlijke en zakelijke netwerk van de bestuursleden fungeert als aanvullend toezichtmedium. Geen van de bestuursleden kan het zich veroorloven in de praktijk anders te acteren dan in dit document beschreven, ieder zou zijn of haar (zelfstandige) onderneming daarmee onoverkomelijk op het spel zetten. 

Financiële en bestuurlijke verantwoording leggen wij jaarlijks af over de inkomsten en uitgaven, doelstellingen en resultaten, in het bestuursverslag en de jaarrekening. Deze zijn, inclusief beoordelingsverklaring van een accountant, inzichtelijk op onze website.
Aanvullende verantwoording legt Learn! op verzoek graag af, via het beantwoorden van vragen per mail bestuur@learnfoundation.nl, of traditionele post t.a.v. Learn! Foundation, De Wrins 4, 8551 RP, Woudsend.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Binnenkort treedt de nieuwe privacywetgeving in werking. Op 25 mei 2018 vervangt de AVG de huidige regelgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Met de komst van de AVG krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Organisaties moeten, meer dan nu het geval is, kunnen aantonen dat ze zich aan de wet houden. Burgers krijgen met de nieuwe wet meer privacyrechten en toezichthouders krijgen meer bevoegdheden. Voor onze werkwijze verwijzen wij naar ons Privacyprotocol

 

CBF Erkenning
Learn! Foundation beschikt sinds 01-03-2017 over de CBF erkenning. (Centraal Bureau Fondsenwerving). De CBF Erkenning is het keurmerk voor goede doelen in Nederland. Wij zijn ‘doorgelicht’ en CBF heeft bekeken of onze organisatie goed op orde is. Hiervoor bestaan kwaliteitscriteria die zijn afgestemd op de grootte van onze organisatie. Wij voeren het 'Erkend Goed Doel'- logo en dragen dit actief uit. 

 


 
Ook verschijnen wij met dit logo in het Register Goede Doelen. Zo zijn wij voor iedereen vindbaar en herkenbaar als Erkend Goed Doel dat de zaken op orde heeft. Wij krijgen jaarlijks een check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo wordt door CBF gecontroleerd of wij nog steeds voldoen aan de kwaliteitscriteria. De criteria bestaan enerzijds uit verplichte (harde) normen en anderzijds uit ontwikkel- en bespreekpunten die ons helpen om te professionaliseren en te groeien. De kwaliteitseisen worden opgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling, die bestaat uit leden die het belang van gevers, donateurs en de sector behartigen.

Wilde Ganzen
Wij onderzoeken in de eerste helft van 2018 de mogelijkheid om partner te worden van Wilde Ganzen.  

Projecten en activiteiten
Naar eigen inzicht selecteert Learn! welke projecten zij mogelijk in behandeling neemt. Deze shortlist wordt aangevuld met de projectaanvragen die ingediend worden en welke via onze lokale partner binnenkomen. Onze eigen projecten, d.w.z. projecten die binnenkomen via onze partnerorganisatie genieten voorrang. Wij sluiten echter niet uit dat ook andere organisaties -mits voldoende fondsen beschikbaar- een beroep op ons kunnen doen. Selectie vindt plaats op basis van: 
• In hoeverre we erin kunnen slagen om de omslag van kansarm naar kansrijk te maken in het betreffende project. Need to have.
• De mate waarin het aansluit op onze missie, visie en doelstellingen. Need to have.
• De mate waarin de bestuursleden voldoende tijd / beschikbaarheid kunnen garanderen, naast de overige lopende projecten en activiteiten, om toe te zien op succesvolle projectrealisatie van A tot Z. Need to have.
• De mate waarin én frequentie waarmee lokale partners in staat zijn om voortgangsrapportages (incl. tekst, cijfers en beeldmateriaal) uit te brengen. Need to have.
• De mate waarin transparantie over uit te geven gelden buiten kijf staat (kunnen overleggen van begrotingen en bonnetjes). Need to have.
• De mate waarin we het project SMART kunnen uitvoeren, waarbij SMART staat voor: Specifiek; Meetbaar; Acceptabel; Realistisch en Tijdgebonden. Need to have.
• Duurzaamheid van het te realiseren resultaat. Need to have.
• De mate waarin lokale partijen zelf een bijdrage kunnen leveren: financieel, in tijd/arbeid of kennis. Nice to have.
• De mate waarin we de directe doelgroepen en externe experts kunnen betrekken bij het opzetten, monitoren en optimaliseren van het project. Nice to have. 

Bestuur
Op onafhankelijke en integere wijze bepaalt het bestuur het beleid, stelt het de financiële richtlijnen vast en heeft het de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Het bestuur komt drie keer per jaar bijeen, en bespreekt dan de lopende zaken, openstaande activiteiten, afgeronde taken, te nemen besluiten en wat verder ter tafel komt. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal bestuursleden persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Ieder bestuurslid heeft één stem. Ten minste één keer per jaar organiseert het bestuur daarnaast een bijeenkomst specifiek gericht op het toetsen en waar nodig aanpassen, van strategie en beleid. Daarbuiten werkt het bestuur bovendien continu aan een optimale besteding van de middelen door voortdurend kritisch te zijn op eigen handelen, en het handelen van samenwerkende partijen. Dit doen wij mede aan de hand van vereiste rapportages en continu voortgangs-overleg. 

 

Onbezoldigd
De bestuursleden investeren de nodige tijd in vergaderingen en andere overleggen zoals met de verschillende doelgroepen. Daarnaast investeert het bestuur in het vergroten van specifieke kennis omtrent kleine goede doelen. Reiskosten worden privé betaald; te denken valt aan vluchten, lokale reis-en verblijfkosten, het bezoeken van vergaderlocaties, de kosten die we maken met betrekking tot fondsenwerving en netwerk- en ketenpartnerbijeenkomsten. In uitzonderlijke gevallen wordt een vliegticket gesponsord. Hiervan maken wij dan uiteraard melding.

ANBI, brancheverenigingen en uittreksels
We staan ingeschreven bij de KvK onder nummer 30274180, met statutaire naam ‘Stichting Learn!’ en wij hebben heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) /fiscaal-nummer 821601283. 
De Learn! Foundation is aangesloten bij de branchevereniging voor kleine goede doelen: Partin

Ontwikkelen van kennis, organisatie en strategie
De Learn! Foundation nodigt diverse doelgroepen en experts regelmatig uit bij het ontwikkelen van de strategie en het voeren van (periodieke) evaluaties. Er is sprake van een open uitnodiging: iedereen die op dit front een steentje bij wil dragen is van harte welkom om dat aan te geven.  Aanvullend bezoeken bestuursleden diverse kennissessies georganiseerd door filantropische instellingen, lezen we vakliteratuur, en zoeken we continu actief de dialoog op. 

Waar we tot slot andere goede doelen van dienst kunnen zijn door ze in contact te brengen met instellingen, partijen of organisaties doen we dat ook graag. Voor wie gelooft in wie goed doet, goed ontmoet, is wederkerigheid uiteindelijk troef.