Lopende projecten

Projecten

Learn! Foundation ondersteunt met name onderwijsprojecten in Kenia, regio Kilifi. Deze projecten worden door onze lokale partnerorganisatie aangedragen. Wij financieren alleen aanvragen die we zélf nauwgezet kunnen monitoren. Waarom? Omdat wij onze donateurs precies willen vertellen waar het geld blijft. En nog beter: we willen het 't liefst laten het zien, door donateurs de gelegenheid te bieden om met ons mee te gaan naar Kenia. De eerste groep van 10 donateurs is in februari 2018 meegeweest op een indrukwekkende 9 daagse reis langs onze projecten.

Daarnaast vinden wij een goede samenwerking met een lokale organisatie, in ons geval LIBA, van essentieel belang. Want alleen zo kunnen wij sturen op projecten die vanuit het hart van de community komen. En daar gaat het om!

 

Wij hebben onvoldoende financiële ruimte om projectaanvragen buiten die van onze partnerorganisatie te honoreren. 

Projectvoorstellen

Alle aanvragen worden vergezeld van een projectvoorstel. Dat voorstel is te vergelijken met een businessplan en omvat een begroting / financieringsaanvraag, planning en evaluatie-afspraken. In managementtaal: plan, do, act en check. LIBA, onze partnerorganisatie,  is inmiddels voor 100% ingespeeld op wat wij nodig hebben.

 

Donateur & project

Soms koppelen we een donateur aan een specifiek project. Maar er is ook geld nodig om de algemene kas gevuld te houden, zodat wij adequaat kunnen inspelen op nieuwe aanvragen, zonder daar een specifieke donateur bij te zoeken. En dat is minstens zo belangrijk.

 

Lokale contactpersonen

Wij werken alleen met onze lokale partnerorganisatie. Dan blijft onze informatie up-to-date en kunnen we snel schakelen. Daarnaast is er controle op de besteding van de gelden én op de voortgang. Wij vinden het van groot belang dat de vraag om hulp vanuit de community (lees: LIBA) komt. En dat wij niet gaan bepalen wat goed voor hen is... want als er geen aansluiting is tussen wat wij belangrijk vinden en de vraag vanuit de community, dan gaat het project niet werken.

 

Kenia

Onze focus ligt op onze projecten die wij met onze partnerorganisatie LIBA in Kilifi - Kenia ontwikkelen. Omdat het hier gaat om meerjaren commitments, zijn aanvragen voor financiële ondersteuning voor andere dan onze eigen lopende projecten op dit moment niet mogelijk.