Laatste nieuws!

Sanitary towels / NMWOS

In onze vergadering van 08 april is besloten om het NMWOS project onderdeel te laten zijn van de verstrekking van schooluniformen en niet langer als losstaand project met een eigen budget. Anders gezegd: jongens krijgen een short + shirt, meisjes zouden een jurk, ondergoed en wasbaar maandverband ontvangen. Dus: NMWOS als onderdeel van de verstrekking van schoolkleding en niet langer als aparte 'entiteit'. Het bestuur heeft op een correcte manier de bestemmingsreserve bijgesteld zodat de samenvoeging legitiem zou kunnen verlopen.  


Het bestuur onderschrijft het belang van het verstrekken van maandverband; daar is iedereen het over eens. Maar door het op deze manier vorm te geven, de twee projecten samen te voegen tot een geheel, sluit het beter aan op onze (onderwijs) doelstelling en donaties kunnen in dit geval breder en ons inziens beter worden ingezet dan wanneer wij met geoormerkte donaties alleen maandverband kunnen verstrekken. Op deze manier bereiken wij de meisjes / leerlingen van de scholen die wij als foundation via onze partnerorganisatie ondersteunen. 

Daarnaast was het zo dat onze partnerorganisatie duidelijk aangaf prioriteiten te willen leggen bij onderwijsprogramma's en niet langer mogelijkheden zag om dit project goed en praktisch te ondersteunen.

18 mei 2018
Het bestuur heeft besloten om het sanitary towel (NMWOS) project over te hevelen naar een bestaande organisatie in Kilifi die specifiek werkt aan de verstrekking van wasbaar maandverband en geen andere doelstelling heeft. Onze partnerorganisatie LIBA draagt zorg voor een correcte overdracht.

 

*****

In our meeting of April 8th, it was decided to include the NMWOS project (No more week of shame) as part of the provision of school uniforms and no longer as an independent project with its own budget. In other words: boys get shorts + shirt and girls a dress, underwear and washable sanitary towels. So; NMWOS as part of clothing.

The board subscribes to the importance of providing sanitary towels; everyone agrees. But by structuring it in this way, combining the two projects into one, it meets with our educational objective and also donations can be used more broadly and, in our opinion, better than if we were to use earmarked donations to provide sanitary towels only. This way we reach the girls, pupils of the schools, whom we support as a foundation through our partner organisation.
In addition, our partner organisation clearly indicated that it wants to prioritise educational programs and no longer saw opportunities for supporting this project properly.

The board has therefore decided to transfer the sanitary towel (NMWOS) project to an existing organisation in Kilifi that solely works for the provision of washable sanitary towels. Our partner organisation LIBA will ensure an appropriate transfer.