Beleidsplan 2022 - 2025

Achtergrond

In Nederland is het voor kinderen en jongeren vanzelfsprekend om naar school te gaan, te sporten, muziek te maken of andere educatieve activiteiten te ondernemen. Sterker nog: we kennen leerplicht tot ons 18e levensjaar. Dat stelt ons in staat om van jongs af aan te werken aan onze toekomst. In Kenia, het land waar wij in samenwerking met onze partnerorganisatie Lifting the Barriers opereren, ligt dit gecompliceerder. Basisonderwijs is gratis. Vervolgonderwijs niet.

Over de stichting

De Learn! Foundation is in 2009 opgericht. De oprichtingsstatuten zijn vastgelegd bij Holtman notarissen Utrecht. Het KvK-nummer is 30274180. De statutaire naam is ‘Stichting Learn!’. Wij hebben ervoor gekozen om te handelen onder de naam Learn! Foundation. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) /fiscaal-nummer is 821601283.
Onze stichting bestaat uit 3 bestuursleden. Wij worden gesteund door donateurs: zowel bedrijven als particulieren, fondsen zoals AFAS Foundation, brancheorganisatie Partin, en samenwerkingspartner Wilde Ganzen, die samen met ons de foundation tot een succes maken.

Missie, visie, doelstelling

De Learn! Foundation draagt bij aan verbetering van het onderwijs in kansarme gebieden en opereert in Kenia. We doen dat omdat we geloven dat onderwijs de belangrijkste troef is om als individu te groeien. En omdat individuele ontwikkeling de meest duurzame basis biedt om armoede te ontstijgen.

Doelgroep

Aangezien alle activiteiten van Learn! Foundation direct voortvloeien uit de missie, visie en doelstelling, laat de primaire doelgroep zich omschrijven als ‘onderwijsbehoevenden in kansarme gebieden’. Waarbij onderwijsbehoevend in de breedste zin des woords geïnterpreteerd mag worden: van basis- en beroepsonderwijs, tot middelbaar en hoger onderwijs. Alles wat wij ondernemen is gericht op het streven naar autonomie van het individu en de lokale community.

Uitgaven in Nederland per leerling in 2022

In de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) staat welk bedrag het ministerie per leerling beschikbaar stelt.

Als je kijkt naar alle kosten van het primair onderwijs op de begroting 2022 van het ministerie van OCW, (excl. apparaatskosten OCW), dan kom je uit op een bedrag van €9.100 per leerling in 2022

Aan schoolboeken en computerapparatuur is bij ons geen gebrek en er zijn allerlei fondsen die het voor iedereen mogelijk maken om te leren. Helaas is dit niet overal zo.

Uitgaven in Kenia per leerling in 2020

In Kenia ligt het anders. Om te beginnen is in Kenia het budget per basisschoolleerling ongeveer € 14. Door gebrek aan goed geschoold personeel, lesmateriaal, middelen om lesgeld of een schooluniform te bekostigen, vallen veel kinderen in Kenia buiten de boot.

De Learn! Foundation wil juist deze kinderen helpen. Door ter plekke díe zaken te ondersteunen die door onze kleinschalige aanpak direct effect sorteren. Te denken valt aan het ter beschikking stellen van lesmateriaal, het bouwen van extra klaslokalen, of wellicht dat ene talent sponsoren via een studiebeurs, zodat er een grotere kans bestaat op een goede toekomst. Wij willen via korte communicatielijnen in samenwerking met onze lokale partnerorganisatie (Learn! Foundation CBO) zorgen dat de hulp op de juiste plek terechtkomt. De verantwoordelijkheid voor het slagen van projecten wordt bovendien zo gedeeld met onze lokale partner als mede-eigenaar van het project.

Ambities en financiële meerjarenraming

De Learn! Foundation streeft in de aangegeven beleidsperiode (2022 – 2025) naar het onderzoeken en implementeren van de bouw en exploitatie van een eigen Learn! Centre. een centrum waar kinderen na schooltijd, in het weekend en in de schoolvakanties een plek hebben om kennis te maken met computerles, bijles in de verplichte vakken (curriculum), maar waar ze ook een luisterend oor vinden. De samenwerking met onze Keniaanse partner (is eveneens een project waarvoor wij fondsen werven) blijft gewaarborgd. Dit betekent concreet dat wij scholen waar wij tot 2023 bemoeienis mee hadden, waar mogelijk zullen blijven ondersteunen met onderwerpen zoals: ontwikkeling school/moestuin zodat er uiteindelijk autonoom in voedsel voorzien kan worden, schooluniformen, aanvullende steun bij het voedselprogramma, bij- en nascholing leraren.

We streven jaarlijks een totaal aan € 50.000 euro te werven fondsen na, tegen een totaal van € 40.000 euro aan lasten, en een op te bouwen vermogensbuffer van € 10.000 euro. De buffer wordt niet belegd, maar staat op de spaarrekening van de stichting.

Uitgangspunten Learn! Foundation

100% transparant

Wij leggen non-stop verantwoording af via de diverse kanalen, zoals beschreven onder ‘Toezicht en verantwoording’. Aanvullend zijn notulen, projectverslagen, correspondentie tussen donateurs en LF en die tussen begunstigers en LF te allen tijde opvraagbaar. Evenals begrotingen, en correspondentie aangeleverd door andere partijen en onze lokale partner Learn! Foundation CBO in Kilifi - Kenia.

Integriteit en corruptie

In Kenia komt corruptie op grote schaal voor. Zowel de nationale regering als de meeste gewestbesturen besluiten grotendeels wat de bevolking nodig heeft. Er verdwijnen met grote regelmaat forse sommen aan projectgelden in de zakken van politici, ambtenaren, politiefunctionarissen en aannemers die daarvoor gelegenheidssyndicaten vormen. Learn! Foundation hecht er buitengewoon veel waarde aan om corruptievrij te kunnen acteren in Kenia. Dat vraagt begrip voor ónze manier van denken van onze partnerorganisatie, die weliswaar niet openstaat voor corruptie maar er wel veel mee te maken heeft. Learn! Foundation CBO moet dus sterk in haar schoenen staan. Door de administratie transparant en inzichtelijk per project te houden, regelmatig overleg te voeren over situaties die moeilijk te handelen zijn, houden wij grip op de fondsen die wij beschikbaar stellen voor projecten. “Couleur Locale” (uitgave van het CBF) is voor onze stichting eveneens een leidraad die wij hanteren als het gaat om integriteitsvraagstukken.

100% Vrijwillig

Alle tijd, geld en moeite om werk te verzetten door het bestuur geschiedt met gesloten beurs. Ook onkosten zijn voor eigen rekening. Van samenwerkende partijen verlangen we hetzelfde. Waar onkosten onvermijdelijk zijn, betalen we die uit eigen (particuliere) middelen. We declareren geen onkosten, keren geen salarissen uit en maken geen kosten aan fondswerving, noch aan beheer en slechts minimaal aan administratiekosten (bankkosten), bijdragen aan brancheorganisatie Partin en aan het CBF. Aanvullend investeren de bestuursleden de nodige uren in de vorm van vergaderingen, onderhoud van communicatie met de verschillende doelgroepen, investeringen in kennis en projectmanagement. Bestuursleden betalen reiskosten aan vluchten, reisbescheiden, vergaderlocaties, netwerk- en ketenpartnerbijeenkomsten, beheer, administratie, en diverse kleinoden. En last but not least de kosten die we maken met betrekking tot fondsenwerving.

Maximaal duurzaam

In onze missie ligt besloten dat we ons richten op het bevorderen van de individuele ontwikkeling van onderwijsbehoevenden in kansarme gebieden. Daarmee zetten we een eerste stap naar duurzame besteding van ontvangen fondsgelden. Educatie levert zich jaren na dato nog op.

Aanvullend gaan we nog enkele stappen verder:

 • We kopen alles lokaal in. We werken met lokale aannemers / fundi’s, lokale leveranciers voor schoolbenodigdheden, lokale naaisters,
 • Zo profiteert de omgeving direct mee van de gedane lokale investeringen.
 • Onze CO2 footprint houden we laag door niet vaker dan strikt noodzakelijk de diverse projecten te bezoeken, en vergaderingen in Nederland óf te combineren met andersoortig al gepland bezoek, óf door digitaal overleg.
 • Ieder project toetsen we vooraf op duurzaamheid, in meerdere opzichten. Zowel in de te kiezen inzet van mensen en materialen, als in de mogelijkheid om de projecten zo snel mogelijk zelfvoorzienend – zonder steun van buitenaf – te kunnen krijgen.
 • We maken geen onnodige kosten aan overhead ten behoeve van fondsenwerving.
 • We betrekken in alle gevallen altijd de lokale community ter versterking van betrokkenheid.
 • We voorkomen afhankelijkheden: we richten projecten altijd dusdanig in dat alle bestanden / accounts / documenten / etc. overdraagbaar zijn.

Agile werkwijze

We geloven in:

 • Mensen, communities en interacties, boven processen en tools. Onze rol is die van een onafhankelijke, objectieve partner.
 • Het uiteindelijk overbodig zijn van onze stichting. We bestaan bij de gratie van een hulpvraag en frequent open contact met onze lokale partner en de community; alleen dan zijn we in staat het onderste uit de kan te halen. Maar nog beter is het als wij niet meer nodig zijn. We streven daarom in al onze projecten naar autonomie en zelfredzaamheid.
 • Lokale vakmensen in de uitvoering.
 • Wederzijds flexibele samenwerking; op ieder gewenst moment kunnen we een tandje bijzetten of gas terug nemen.
 • Als veranderingen in onderwijskundige modellen, nieuwe filantropische inzichten of simpelweg iets banaals als een lokale overstroming betekenen dat een bijstelling vereist is, beschikken wij over de vereiste lenigheid.

Ideologische grondslag

De Learn! Foundation gelooft in de mensenrechten die wereldwijd gelden voor alle mensen, overal en altijd, als basis voor een democratie waarin iedereen meetelt. We onderschrijven de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) zoals opgesteld door de Verenigde Naties.

In de keuze van projecten, als ook in de uitvoer, moge het duidelijk zijn dat we verder niet discrimineren naar ras; kleur; geslacht; taal; godsdienst; politieke of andere overtuiging; nationale of maatschappelijke afkomst; eigendom; geboorte; andere status.
In hoeverre we erin slagen om de omslag van kansarm naar kansrijk te maken is het belangrijkste onderscheidende criterium voor de start van projecten. We hebben geen politieke, religieuze, onderwijskundige of alternatieve ‘agenda’. Per project gaan we voor het optimum.

Inkomsten

In alle gevallen geldt dat de baten geheel vrijwillig tot stand komen, zonder dat donateurs en vrijwilligers daarvoor een tegenprestatie verlangen noch dat er rechten voor zorg of hulp aan kunnen worden ontleend.

Donateurs schenken rechtstreeks op rekeningnummer NL70RABO 01547.87.612 t.n.v. Stichting Learn!, of via Mollie (€ 0,35 administratiekosten per schenking)

Naast de donaties ontvangt de Foundation soms schenkingen in natura in de vorm van kleding, brillen en lesbenodigdheden, waarover de stichting bericht op de website en social media. Niet alles kan meegenomen worden. Wij spreken dan contacten aan die bijv. een project ondersteunen in een land waar het betaalbaar naar toe verscheept kan worden. Dit communiceren wij van te voren.

Toezicht en verantwoording

Toezichthouden, in de vorm van vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en onze resultaten, is duidelijk gescheiden van het bestuur en de uitvoering.

Intern toezicht:

Alle stukken, alle donaties, alle correspondentie en alle uitgaven zijn inzichtelijk voor alle bestuursleden. Daarmee is actualiteit en continuïteit in intern toezicht gewaarborgd. Naast het periodiek, ten minste 1 keer per jaar, zelf evalueren van het functioneren van het bestuur en uitvoering, heeft de stichting aanvullend op meerdere wijzen extern toezicht ingericht.

Extern toezicht:

De Learn! Foundation gelooft in 100% transparantie en is de mening toegedaan dat een kritisch netwerk van donateurs, vrijwilligers, samenwerkende partijen, vele honderden betrokkenen die ons nauwlettend in de gaten houden, en vele duizenden bezoekers op onze website uitstekend in staat zijn om toe te zien op het optimaal functioneren van de Learn! Foundation. Daarnaast voldoen wij aan de kwaliteitscriteria van het CBF.

We nodigen iedereen uit ons kritisch te volgen en schromen niet om onverhoopte lacunes – in welke vorm, en op welk front dan ook (bestuur / uitvoering) – openbaar, 100% transparant, te behandelen.

Het gecombineerde persoonlijke en zakelijke netwerk van de bestuursleden fungeert als aanvullend toezichtmedium. Geen van de bestuursleden kan het zich veroorloven in de praktijk anders te acteren dan in dit document beschreven, ieder zou zijn of haar (zelfstandige) onderneming daarmee onoverkomelijk op het spel zetten.

Financiële en bestuurlijke verantwoording leggen wij jaarlijks af over de inkomsten en uitgaven, en doelstellingen en resultaten, in het jaarverslag en de jaarrekening. Deze zijn, inclusief beoordelingsverklaring van een accountant, altijd inzichtelijk op www.learnfoundation.nl/jaarrekeningen.

Aanvullende verantwoording legt de Learn! Foundation op verzoek graag af, via het beantwoorden van vragen per mail bestuur@learnfoundation.nl, of telefonisch +31(6)28403324.

CBF Erkenning

Learn! Foundation beschikt sinds 01-03-2017 over de CBF erkenning. (Centraal Bureau Fondsenwerving). De CBF Erkenning is het keurmerk voor goede doelen in Nederland. Wij zijn ‘doorgelicht’ en CBF heeft bekeken of onze organisatie goed op orde is. Hiervoor bestaan kwaliteitscriteria die zijn afgestemd op de grootte van onze organisatie. Wij voeren het 'Erkend Goed Doel'- logo en dragen dit actief uit.

Ook verschijnen wij met dit logo in het Register Goede Doelen. Zo zijn wij voor iedereen vindbaar en herkenbaar als Erkend Goed Doel dat de zaken op orde heeft. Wij krijgen jaarlijks een check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo wordt door CBF gecontroleerd of wij nog steeds voldoen aan de kwaliteitscriteria.

De criteria bestaan enerzijds uit verplichte (harde) normen en anderzijds uit ontwikkel- en bespreekpunten die ons helpen om te professionaliseren en te groeien. De kwaliteitseisen worden opgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling, die bestaat uit leden die het belang van gevers, donateurs en de sector behartigen.

Wilde Ganzen

Wij hebben een aantal grotere projecten (in 20181/2019 Makonjemare en in 2022 Mbwana Primary School Fase I), samen met Wilde Ganzen uitgevoerd. Zodra er ruimte is om plannen die met betrekking tot de scholen op de plank liggen uit te voeren (en de tijd dus rijp is om hiervoor fondsen te gaan werven) zullen wij opnieuw een beroep doen op de samenwerking met de Wilde Ganzen.

Projecten en activiteiten

Naar eigen inzicht selecteert Learn! Foundation welke projecten zij mogelijk in behandeling neemt. Deze shortlist wordt aangevuld met de projectaanvragen die ingediend worden en welke veelal via onze lokale partner binnenkomen. Vervolgens vindt selectie plaats op basis van:

 • In hoeverre we erin kunnen slagen om de omslag van kansarm naar kansrijk te maken in het betreffende project.
 • De mate waarin het aansluit op onze missie, visie en doelstellingen.
 • De mate waarin de bestuursleden voldoende tijd / beschikbaarheid kunnen garanderen, naast de overige lopende projecten en activiteiten, om toe te zien op succesvolle projectrealisatie van A tot Z.
 • De mate waarin én frequentie waarmee lokale partners in staat zijn om voortgangsrapportages (incl. tekst, cijfers en beeldmateriaal) uit te brengen.
 • De mate waarin transparantie over uit te geven gelden buiten kijf staat (kunnen overleggen van begrotingen en bonnetjes).
 • De mate waarin we het project SMART kunnen uitvoeren, waarbij SMART staat voor: Specifiek; Meetbaar; Acceptabel; Realistisch en Tijdgebonden.
 • Duurzaamheid van het te realiseren resultaat.
 • Mate waarin lokale partijen zelf een bijdrage kunnen leveren: financieel, in tijd/arbeid of kennis.
 • De mate waarin we de directe doelgroepen en externe experts kunnen betrekken bij het opzetten, monitoren en optimaliseren van het project.

Bestuur

Op onafhankelijke en integere wijze bepaalt het bestuur het beleid, stelt het de financiële richtlijnen vast en heeft het de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Het bestuur komt drie keer per jaar bijeen, en bespreekt dan de lopende zaken, openstaande activiteiten, afgeronde taken, te nemen besluiten en wat verder ter tafel komt. Voor het nemen van besluiten is vereist alle bestuursleden persoonlijk deelnemen aan de vergadering. Ieder bestuurslid heeft één stem.

Ten minste één keer per jaar organiseert het bestuur daarnaast een bijeenkomst specifiek gericht op toetsen en, waar nodig aanpassen, van strategie en beleid. Daarbuiten werkt het bestuur continu aan een optimale besteding van de middelen door voortdurend kritisch te zijn op eigen handelen, en het handelen van begunstigde en/of samenwerkende partijen (mede aan de hand van vereiste rapportages en continu voortgangs-overleg).

ANBI’s, brancheverenigingen en uittreksels

We staan ingeschreven bij de KvK onder nummer 30274180, met statutaire naam ‘Stichting Learn!’ en wij hebben heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) /fiscaal-nummer 821601283.

De Learn! Foundation is aangesloten bij de branchevereniging voor kleine goede doelen: Partin.

Ontwikkelen van kennis, organisatie en strategie

De Learn! Foundation nodigt diverse doelgroepen en/of deskundigen en vermogensfondsen regelmatig uit bij het ontwikkelen van de strategie en het voeren van (periodieke) evaluaties. Er is sprake van een open uitnodiging: iedereen die op dit front een steentje bij wil dragen is van harte welkom om dat aan te geven.

Aanvullend bezoeken bestuursleden diverse kennissessies georganiseerd door filantropische instellingen, lezen we vakliteratuur, en zoeken we continu actief de dialoog op.

Waar we tot slot anderen van dienst kunnen zijn door ze in contact te brengen met andere instellingen, partijen of organisaties doen we dat ook graag.

Voor wie gelooft in ‘wie goed doet, goed ontmoet’, is wederkerigheid uiteindelijk troef.